שירותי יועץ בטיחות

מתן שירותי ייעוץ והכוונה ואישור לאירועים מיוחדים ומתקנים (פריקים ויבילים). יועץ הבטיחות ילווה את העסק בכל אירוע או פרוייקט ייחודי המתוכנן להתקיים בשטח העסק וחצרו. א. חוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968. חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ"ג - 1962. ב. חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 חוק רישוי עסקים מונה בס' 1 (א) שבו את המטרות אותן הוא בא להבטיח ואשר לשם קידומן מצא המחוקק לנכון להגביל את זכות היסוד לחופש עיסוק. בין המטרות, מונה המחוקק את המטרה של מניעת סכנות לשלום הציבור, מטרה שעל קידומה מופקדת המשטרה. בסעיף 2 לחוק הוסמך שר הפנים לקבוע בצו עסקים טעוני רישוי. קביעת עסק כטעון רישוי טעונה התייעצות עם שרים שונים, כל אחד על פי התחומים עליהם הוא מופקד וזאת לשם קידום המטרות האמורות. משנקבע עסק כטעון רישוי בהתייעצות עם אחד השרים, תנאי למתן הרישיון לעסק הוא קבלת אישורו המוקדם של השר המייעץ או מי שהוסמך על ידו, לכך שהתנאים שקבע לקידום המטרה עליה הוא מופקד, קויימו.למידע נוסף: safetyhsmt.com